Медицински център I

image

„Медицински център I Каварна” ЕООД е лицензирано здравно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, пълна образна и лабораторна диагностика, профилактика и лечение.

Лечебната и диагностична дейност в заведението се осъществява, както с направления по здравна каса, така и с платени услуги. Медицински център I Каварна ЕООД споделя една сграда с МБАЛ Каварна ЕООД, като заема три етажа от северното крило на сградата находящо на адрес: гр. Каварна ул. В.Левски № 36.

Политика по качество

Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на пациентите с цел предлагане на медицински и лабораторни услуги с желаното качество. Анализиране и оценяване на данни и информация за вземане на аргументирани решения. Осъществяване на активно и ангажирано управление, което да осигури единство на цели, ръководство и вътрешна среда за поддържане на постоянно качество на услугите. Ефективно управление на взаимосвързаните процеси чрез рационално използване на възможностите на оборудването, чрез осигуряване на непрекъснати подобрения на инфраструктурата и на процесите и чрез осигуряване и поддържане на безопасна, здравословна и отговаряща на хигиенните изисквания работна среда. Удовлетворяване на потребностите на персонала чрез оценяване на неговите знания и умения, осигуряване на подходящо обучение за поддържане на квалификацията и стимулиране на неговата творческа активност.

Организация

Ценим вашето време, стремим се да разберем вашия здравен проблем и да го решим своевременно. Цялостната организация на работа в МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I КАВАРНА ЕООД е насочена към гарантиране на бърз и директен достъп до желания oт вас специалист. За това е необходимо да направите лично на регистратура или по телефона заявка за ден, час и специалист.

Мисия

Основни цели

image

Лечебното заведение има основни цели, които са свързани с провеждането на здравна реформа на регионално ниво:

- Осъществяване на диагностично –лечебни дейности в обем и качество, водещи до възстановяване на здравето на населението.

- Създаване на условия за постигане на намаление на смъртността,чрез професионална работа в лечебния процес.

- Намаляване на други неблагоприятни последици от факторите на околната среда: лошо физическо здраве, лошо социално положение, намалена работоспособност.

- Подобряване качеството на медицинските услуги и интервенции и спазване на изискванията на медицинските стандарти.

- Намаляване честотата на социално-значимите болести и облекчаване страданията причинени от тях.

ФИНАНСИРАНЕ НА Медицински център I Каварна ЕООД

Направен е анализ на дейността за периода 2010г.-2011г.и анализ на структурата на приходите по източници на финансиране и разходите по икономически елементи. Приходи от наеми -17% от цялата сграда,която включва и болницата е собственост на „Медицински център I Каварна „ЕООД, който отдава под наем помещения на практики на ОПЛ.

Приходи от наеми -17% от цялата сграда,която включва и болницата е собственост на „Медицински център I Каварна „ЕООД, който отдава под наем помещения на практики на ОПЛ.

Дейност

Галерия

Човешки ресурси

image

В „Медицински център I Каварна „ЕООД- гр.Каварна работят по щат 24 физически лица. От тях 11 лекари, от които 2 на основен 8 на втори трудов договор и един на граждански договор.

Персонал по здравни грижи със степен „бакалавър” общо-8 лица. Медицински сестри -3, акушерки-1, медицински лаборанти -3, рентгенови лаборанти-1.

Специалисти

Единадесет са специалистите с основна специалност по направленията: кардиология,неврология,оториноларингология, акушерство и гинекология,детски болести, дерматология, ендокринология, офталмология, ортопедия и травматология,психиатрия, образна диагностика, клинична лаборатория.

С две признати специалности са двама лекари: вътрешни болести и кардиология, хирургия и ортопедия.

Апаратура

 

Акушерски монитор, ЕКГ апарат, периметър, електронож, ехограф, ЕКГ-холтер, колпоскоп, компютърен авторефрактометър, електрическа гипсорезачка, рентгенов апарат, с-рамо, холтер NIBP, ултразвуков остеометър, апарат за RR, ехокарзиограф, дентограф, компютърен томограф, дигитална рентгенова уредба, мамографска рентгенова система.

Контаки

 

гр. Каварна

ул. "Васил Левски" 36

тел: 0570 8 21 03

mc_kvn@abv.bg

Местоположение