Профил на купувача


Обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на фабрично нов стационарен многофункционален цифров ехограф"- открита процедура

Публикувано на: 30 декември 2013, Понеделник

Решение №1 от 30.12.2013 г.
Обявление Изх.№2 от 30.12.2013 г.
Документация за участие

Съобщение

Публикувано на: 20 февруари 2014, Четвъртък

Изх. № 46/20.02.2014г.

ДО "ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА" ООД

гр. Варна, ул. "Кирил Шиваров" № 9, вх.Б

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомявам, че отварянето на ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на фабрично нов стационарен многофункционален цифров ехограф" ще се проведе на 24.02.2014 г. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Каварна, ет.3, на адрес: гр. Каварна, ул. "Добротица" 26.

При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.


Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Публикувано на: 01 юни 2015,Понеделник

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка Изх. № 74/29.05.2015 г.

Информация за извършени плащания

Публикувано на: 01 юни 2015,Понеделник

Информация за извършени плащания


Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Медицински център І Каварна ЕООД

Публикувано на: 09 януари 2015, Петък

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Медицински център І Каварна ЕООД


Медицински център I Каварна ЕООД