Специалисти

image

„Медицински център I Каварна” ЕООД е лицензирано здравно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, пълна образна и лабораторна диагностика, профилактика и лечение.

В „Медицински център I Каварна „ЕООД- гр.Каварна работят по щат 24 физически лица. От тях 11 лекари, от които 2 на основен 8 на втори трудов договор и един на граждански договор.

Политика по качество

Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на пациентите с цел предлагане на медицински и лабораторни услуги с желаното качество. Анализиране и оценяване на данни и информация за вземане на аргументирани решения. Осъществяване на активно и ангажирано управление, което да осигури единство на цели, ръководство и вътрешна среда за поддържане на постоянно качество на услугите. Ефективно управление на взаимосвързаните процеси чрез рационално използване на възможностите на оборудването, чрез осигуряване на непрекъснати подобрения на инфраструктурата и на процесите и чрез осигуряване и поддържане на безопасна, здравословна и отговаряща на хигиенните изисквания работна среда. Удовлетворяване на потребностите на персонала чрез оценяване на неговите знания и умения, осигуряване на подходящо обучение за поддържане на квалификацията и стимулиране на неговата творческа активност.

Единадесет са специалистите с основна специалност по направленията:

кардиология,неврология,оториноларингология, акушерство и гинекология,детски болести,дерматология,ендокринология, офталмология,ортопедия и травматология,психиатрия,образна диагностика,клинична лаборатория.С две признати специалности са двама лекари: вътрешни болести и кардиология, хирургия и ортопедия. Персонал по здравни грижи със степен „бакалавър” общо-8 лица. Медицински сестри -3, акушерки-1, медицински лаборанти -3, рентгенови лаборанти-1.

Мисия

Специалисти

Лечебната и диагностична дейност в заведението се осъществява, както с направления по здравна каса издадени от ОПЛ или други специалисти, така и с платени услуги ценоразписа на последните е обявен на видни места.

Кардиология, ехокардиография Д-р Христо Марков
Хирургия Д-р Йовко Тодоров
Педиатрия Д-р Галя Цветкова
Ендокринология Д-р Маргарита Калинова
Образна диагностика Д-р Живко Жеков
Рентгенов лаборант Деяна Ставрева
Рентгенов лаборант Мария Петкова
Ото-рино-ларингология Д-р Виолета Маркова
Ортопедия и травматология Д-р Николай Гавраилов
Офталмология Д-р Мария Панайотова
Клинична лаборатория Д-р Калина Ангелова
Лаборант Ани Щерева
Лаборант Павлина Шопова
Лаборант Милка Нучева
Нервни болести Д-р Зафирка Живкова
Акушерство и гинекология Д-р Веселина Георгиева
Мед.сестра Златка Димитрова
Мед.сестра Желка Марева
Психиатрия Д-р Силвия Томова
Дерматология Д-р Жанета Стефанова
Детски болести Д-р Галя Цветкова